logo

Usalda oma juuksed meie osavate stilistide käte alla.

Andmete töötlemine

1. KELLE ANDMEID KEK BEAUTY OÜ TÖÖTLEB?

KEK Beauty Oü on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta meile info@fabstudio.ee

KEK Beauty Oü töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. KLIENDI ISIKUANDMETE (ANDMETE) TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Kui KEK Beauty Oü töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

KEK Beauty Oü turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

KEK Beauty Oü töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
  • kliendile uute teenuste pakkumine;
  • teenuste analüüsimine ja täiustamine;
  • veebilehe haldamine;  

3. KUIDAS ANDMEID KOGUTAKSE

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

hCaptcha

Kasutame oma veebisaidil hCaptcha turvateenust (edaspidi “hCaptcha”). Seda teenust pakub Delaware US Corporation (“IMI”) Intuition Machines, Inc.
hCaptcha abil kontrollitakse, kas kasutaja toimingud meie võrguteenuses (kontaktvormi esitamine) vastavad meie turvanõuetele. Selleks analüüsib hCaptcha veebilehe või mobiilirakenduse külastaja käitumist erinevate standardsete tunnuste alusel. See analüüs käivitub automaatselt niipea, kui veebisaidi või mobiilirakenduse külastaja siseneb fabstudio.ee/kontakt lehele või rakenduse ossa, kus hCaptcha on lubatud.
Analüüsi jaoks hindab hCaptcha erinevat teavet (nt IP-aadress, külastaja veebisaidil või rakenduses viibimise aeg või kasutaja tehtud hiireliigutused). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse IMI-sse. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et astuda samme veebilehe turvalisuse tagamiseks. Meie pakutud teenused ( veebileht, mobiilirakendused ja muud meie pakutavad rakendused või) peavad tagama suhtlemise inimesega, mitte robotiga ja et kasutaja tegevused ei oleks seotud pettuste või muu kuritarvitamisega (rämpspostid). IMI tegutseb “andmete töötlejana”, kes tegutseb oma klientide nimel ja “teenusepakkujana” California tarbijate privaatsusseaduse (CCPA) alusel. Lisateabe saamiseks hCaptcha privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste kohta külastage järgmisi linke: https://www.hcaptcha.com/privacy ja https://www.hcaptcha.com/terms

4.KEK BEAUTY OÜ  POOLT TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED (SH ANDMED)

KEK Beauty Oü võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed , kliendi eelistused seoses KEK Beauty Oü teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta, teave kliendi töö, äriprotsesside või õpingute harjumuste ja eelistuste kohta.

automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

kasutaja toimingud seoses KEK Beauty Oüe-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

KEK Beauty Oü ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. ISIKUANDMETE JAGAMINE

KEK Beauty Oü ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

KEK Beauty Oü ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

6. ISIKUANDMETE (ANDMETE) TURVALISUS, KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

KEK Beauty Oü võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

6.1. Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on KEK Beauty Oü kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

KEK Beauty Oü on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

KEK Beauty Oü säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta info@kekbeauty.ee

7. KLIENDI  (ANDMESUBJEKTI) ÕIGUSED

Kliendil on õigus pääseda ligi KEK Beauty Oü poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et KEK Beauty Oü on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@kekbeauty.ee

Kui te ei soovi saada  KEK Beauty Oü turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui KEK Beauty Oü pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. MUUD SÄTTED

KEK Beauty Oü võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Saaremaal , Saare Maakohtus.